fbpx

Általános Szolgáltatási Feltételek

 

Az OT – TRÉNING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1063 Budapest, Szív utca 16. fszt. 8.; cégjegyzékszám: 01-09-988385; „Szolgáltató”) 2018. május 25. napjától kezdődően ebben a dokumentumban adja közre az Általános Szolgáltatási Feltételeit.

  1. A Szolgáltató

1.1 A Szolgáltató weboldalai:

A www.businessmasters.hu valamint az alább felsorolt weboldalakon elérhető cd, könyv webáruházakat a Szolgáltató üzemelteti.

Weboldalak:

businessmasters.hu

ottrening.com

kifogaskezeles.hu

olahtamas.com

1.2 A Szolgáltató adatai:

Neve: OT – TRÉNING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviselő: Oláh Tamás

Székhely: 1063 Budapest, Szív utca 16. fszt. 8.

Telefon: 06 70 850 5038

E-mail: hello@businessmasters.hu

Nyilvántartva: Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-988385

Adószám: 23149766-2-42

Posta cím: 1063 Budapest, Szív utca 16. fszt. 8.

A tárhely-szolgáltatóneve: Do Média Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: H-2500, Esztergom, Kossuth Lajos utca 54. 4.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: hello@domdom.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.domdom.hu

  1. A szolgáltatás igénybevétele

2.1. Ügyfél: minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely a Szolgáltatóval annak szolgáltatásának nyújtására vonatkozó jogviszonyt létesít. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy Oláh Tamás akadályoztatása esetén az általa nyújtott szolgáltatást más közreműködő teljesítse. Az Ügyfelet nem illeti meg az elállás joga szolgáltatás megrendelése esetén csupán azért, mert a meghirdetett tréninget, szolgáltatást nem Oláh Tamás személyesen tartja. Amennyiben Oláh Tamás valamely elfoglaltsága miatt nem tudna jelen lenni és a szolgáltatást nyújtani, abban az esetben a tréninget, szolgáltatást egy Oláh Tamás által kiképzett Tréner tartja, aki teljes mértékben képes arra, hogy Oláh Tamást helyettesítse.

2.2. Halasztás: Amennyiben az Ügyfél, nem tud részt venni a szolgáltatáson, abban az időpontban, amire eredetileg jelentkezett, halasztási kérelmét írásban köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz a képzést megelőző 48 órát megelőzően. Amennyiben az egyszeri halasztást az Ügyfél a tréning előtt 48 órát megelőzően jelzi, annak esetén az Ügyfél a befizetett szolgáltatási díjat a befizetés/átutalás időpontjától számított 1 éven belül szabadon felhasználhatja a Szolgáltatóval egyeztett új időpontban. Az 1 év jogvesztő hatású. Tehát amennyiben az Ügyfél 1 éven belül nem használja fel a halasztott részvételi lehetőséget, a befizetett szolgáltatás díjjal egyenértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Szolgáltatónak, melynek Szolgáltató által történő beszámításával a korábban befizetett szolgáltatási díjat elveszíti, és a Szolgáltató, valamint az Ügyfél között a jelentkezéskor létrejött szerződés automatikusan érvényét és hatályát veszti. A 48 órán belüli lemondások esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában új időpontot biztosítani, illetve a szolgáltatás árat sem tudja visszatéríteni.

2.3. Vis Maior esetek: Az ügyfelet nem illeti meg az elállás joga, és így pénzvisszatérítési igénnyel sem léphet fel Szolgáltató felé, ha a meghirdetett tréning vagy szolgáltatás a meghirdetés időpontjában még előre nem látható, Szolgáltató ügykörén kívül eső elháríthatatlan „Vis Maior” kategóriába tartozó esemény, illetve kapcsolódó hatósági korlátozás (pl. kijárási tilalom) miatt marad el, vagy halasztódik későbbi időpontra. Ha ilyen, Vis Maior eset következne be, akkor Szolgáltató mindet meg fog tenni a szolgáltatás alternatív formában (online, zárt csatorna stb.) történő fenntartása érdekében.

A Vis Maior tipikus esetei természeti katasztrófák (földrengés, tűzvész, járvány, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, villámcsapás stb.), továbbá bizonyos politikai-társadalmi események (pl. háború, forradalom, felkelés, szabotázs). A Vis Maior elsődleges jellemzője, hogy kívül van a Szolgáltató hatókörén, és olyan típusú korlátozást jelent, ami a hatályos rendeletek és törvények betartása mellett lehetetlenné teszi a megígért szolgáltatás ígért időpontban történő nyújtását.

2.4. Szavatosság és jótállás

A Szolgáltató, mint eladó szavatossági és jótállási felelősségére a 2013. évi V. törvényben (Ptk) és a -ban és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak.

2.5. A weboldalakon feltüntetett adatok

Az OT-Tréning Kft. (Business Masters) megtesz mindent azért, hogy az 1.1 pontban felsorolt weboldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

2.6. Hibás visszaigazolás esetén

Amennyiben rendszerhiba miatt valamely termék ára hibásan jelenik meg a weboldalon, úgy Szolgáltató értesíti erről az Ügyfelet, és az ilyen megrendeléseket semmisnek veszi. A weboldalon feltüntetett termék esetében az ajánlati kötelem a Szolgáltató által az Ügyfél felé megküldött megrendelés visszaigazolásával áll be.

2.7. A felhasználó felelőssége

Az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. Az Ügyfél ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

2.8. VIP kedvezmények igénybevétele

Amennyiben egy VIP csomaggal rendelkező Ügyfél a kedvezmény keretét részben vagy egészben bármely tréningre be kívánja váltani, akkor minden esetben az adott tréning mindenkori, 100%-os listaárát vonjuk le a részére fenntartott kedvezmény keretből. Ha az adott tréning éppen akciós, akkor a VIP Ügyfél választhatja azt is, hogy a kedvezmény keretét nem használja, hanem az adott tréning akciós árát befizeti részvételi díjként. Bármelyik megoldást választja is a VIP Ügyfél, erről írásban nyilatkoznia kell, és ennek megfelelően vagy levonjuk a teljes tréning díjat a keretéből, vagy pedig megkapja a kedvezményes díjra szóló számláját.

2.9. Titoktartási kötelezettség:

A Tanácsadó az Ügyfél előzetes írásos beleegyezése nélkül nem közölhet semmilyen olyan információt, adatot vagy egyéb tényt harmadik személyek-kel, amely a jelen szerződés kapcsán, a szolgáltatáson résztvevőkkel vagy az Ügyféllel kapcsolatban jutott a tudomására.

2.10. Az Ügyfél vállalja, hogy:

Az egyeztetett időpontban a szolgáltatás résztvevői késés nélkül, pontosan megjelennek, és készen állnak a szolgáltatásra.

Az elejétől a végéig, folyamatosan részt vesznek a szolgáltatáson.

A résztvevők drogok, nyugtatók, altatók vagy alkohol hatása nélkül, kipihenten érkeznek a szolgáltatásra. A résztvevők nem fogyasztanak a szolgáltatást megelőző 1 héten belül drogot, nyugtatót, altatót, és 24 órán belül pedig alkoholt. A szolgáltatás alatt sem fogyasztják az előbb említett szereket.

Objektív és pontos visszajelzést ad a szolgáltatásról annak érdekében, hogy a Tanácsadó minél magasabb szinten, lehetőség szerint az egyéni igényeket is figyelembe véve tudja kiszolgálni az Ügyfelet.

Elősegíti a Tanácsadó számára e szerződésbeli kötelezettségei megfelelő, magas szintű teljesítését, munkáját semmilyen formában nem akadályozza.

Határidőre téríti a Tanácsadó szolgáltatási díjról szóló számláját.

2.11. Az OT-Tréning Kft. (Business Masters) szolgáltatásainak besorolása

Az OT-Tréning Kft. (Business Masters) szolgáltatásai általában nem tartoznak 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről hatálya alá. A nyújtott szolgáltatások előtt és után nincs tudásfelmérés (kompetencia-felmérés), a szolgáltatás után nincs vizsga és oklevelet sem állítunk ki. A szolgáltatásaink a TEÁOR 7022 – Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás besorolása alá tartoznak, míg a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről hatálya alá a TEÁOR 8559 – Máshová nem sorolt egyéb oktatás besorolású képzések tartoznak.

  1. Adatkezelési tájékoztató

A 2018. május 25-től hatályos és jelenleg is érvényes Adatkezelési tájékoztató ezen a linken érhető el: https://businessmasters.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek elfogadásával az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató minden olyan esetben kezeli az adatait és a személyes adatait, ahol az Ügyfél és a Szolgáltató között kötött szerződés teljesítésén és/vagy jogszabályon alapul (kiadvány, könyv CD rendelés, szolgáltatásra, rendezvényre jelentkezés) az adatkezelés. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az adatkezelés ezen eseteiben neki az adatkezelést nem kell elfogadnia, vagy hozzájárulnia ahhoz, de előzetesen tájékoztatni kell az Ügyfelet az adatkezelés tényéről. Részletes tájékoztatás a fenti linken olvasható.

  1. A termékekről

4.1 Szolgáltató nyilatkozata

Az 1.1 pontban felsorolt weboldalakon megrendelhető könyveket és cd sorozatokat eredeti formájukban adjuk közre. A könyvek a szerzőik megfigyeléseit és kutatásait örökítik meg, nem pedig a szerző, a kiadó, a OT-Tréning Kft. (Business Masters) vagy bárki más ígéreteit tartalmazzák.

A weboldalakon a könyvekhez, cd sorozatokhoz írt termékleírások az üzemeltetők saját és mások személyes tapasztalatain alapulnak, és semmiképpen sem foghatók fel ígéretnek a Szolgáltató részéről. A termékekből szerezhető előnyök megtapasztalásához az egyén elkötelezett részvételére van szükség, mivel ezek csak a saját erőfeszítései árán valósíthatók meg. Ám mivel ehhez az egyén saját erőfeszítése szükséges, ezért semmilyen előnyre nem vállal garanciát a Szolgáltató.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy semmilyen reklamációval, kártérítéssel nem élhet, amennyiben valamely könyv(ek) megvásárlása után nem ér el javulást a saját vagy más(ok) életében. Tudomásul veszi, hogy a könyvekben található adatok és eljárások működőképessége azon múlik, hogy mennyire képes alkalmazni azokat a saját vagy mások életére.

A Szolgáltató nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a szolgáltatásának részét képező szellemi javak, előadások, tréningek függetlenül azok megjelenési formájától (pl. élőszavas előadás, előadás hanganyaga, nyomtatott dokumentum CD stb.) a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, melyek másolása, sokszorosítása, valamint azok eredeti példányának kölcsönzése jogszabályba ütközik. A Szolgáltató szellemi tulajdonának jogosulatlan felhasználása esetén a Szolgáltató jogosult teljes kárának megtérítését követelni és megtenni az ehhez szükséges jogi lépéseket.

4.2 Ingyenes termékek, szolgáltatások vásárlása (letöltése)

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ingyenes termékekért, szolgáltatásokért Szolgáltató pénzt ugyan nem kér, de Szolgáltató az Ügyfél (letöltő, résztvevő stb. továbbiakban “Igénybe vevő”) nevét, telefonszámát és e-mail címét elkéri, ezen adatok felhasználásával a Szolgáltató az igénybe vevőt későbbi kommunikációs vagy értékesítési ajánlataival megkeresheti.

Amennyiben az Ügyfél (Igénybe vevő) nem szeretne kommunikálni a Szolgáltatóval, vagy nem járul hozzá a kapcsolati adatai megadásához, az jelen szerződésben foglaltak elutasítását jelenti, és ez esetben az Ügyfél (Igénybe vevő) nem jogosult használni az ingyenes termékékeket, szolgáltatásokat.

Amennyiben az ingyenes szolgáltatást (pl. díjmentes, egy napos üzleti tréning) a Szolgáltató megbízásából a Szolgáltató szerződéses Trénere nyújtja, úgy a Szolgáltató a jelen feltételek alapján jogosult a jelentkezési adatokat a szolgáltatást ténylegesen nyújtó Trénernek továbbítani. Az ehhez kapcsolódó adatkezelésről bővebben a regisztrációs űrlapot tartalmazó weboldal adatkezelési tájékoztatójában talál információt.

Amennyiben az ingyenes termékek, szolgáltatások vásárlása (letöltése után) az Ügyfél (Igénybe vevő) meggondolja magát, akkor a 3. pontban megadott Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint az egyes önkéntes adatkezelési célok vonatkozásában a hozzájárulását visszavonhatja, de ez esetben a jogosultsága is megszűnik az ingyenes termékek, szolgáltatások használatára.

  1. Egyéb rendelkezések

5.1 Marketing analitika

A Szolgáltató rendszere az Ügyfelek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Ügyfelek által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5.2 Hírlevélküldés és kapcsolattartás

A Szolgáltató jogosult az Ügyfél részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben az Ügyfél a regisztrációkor (vásárláskor, szolgáltatásra, képzésre jelentkezéskor) a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy az Ügyfél által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

5.3 Leiratkozás a hírlevélről

A felhasználó az 5.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, és ezt legegyszerűbben megteheti a hírlevelek alján elérhető leiratkozás linkre kattintva automatikusan, emberi beavatkozás nélkül is. De a felhasználó választhatja az hello@businessmasters.hu címre küldött levélben történő leiratkozást is. Ebben az esetben a Szolgáltató 3 munkanapon belül intézkedik a leiratkozásról. A Szolgáltató a hozzájárulás visszavonását követően az Ügyfél részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli az Ügyfél adatait a hírlevélre feliratkozott ügyfelek adatai közül. Az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos részletes tájékoztatás a 3. pontban megadott Adatkezelési tájékoztatóban érhető el.

5.4 Fogyasztói panaszügyintézés

A fogyasztói, vásárlói panaszügyintézés írásban történik, az hello@businessmasters.hu címen.

  1. Számlázás

FIGYELEM! AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA NEM HARAP!

Az online számlázási szolgáltatónk a számlázz.hu, mely elérhető az alábbi linken: NAV-álló online számlázó rendszer

6.1 e-Számlázás

A weboldalakon vásárolt bármely termék vagy szolgáltatás esetén az Ügyfél tudomásul veszi, és beleegyezik, hogy a Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki, és az Ügyfél belegyezik, hogy befogadja az elektronikus számlát.

A számlákat a számlázz.hu E-számla rendszerén keresztül küldjük ki, ahol 8 évig tároljuk az Ügyfélnek kibocsátott számlákat.

Az e-számla használata: Letölti a magyar Acrobat Reader programot, vagy frissíti itt: http://get.adobe.com/reader/ (letöltés előtt célszerű a magyar változatot választani), majd az Acrobat Readerrel megnyitja az e-számlát, amit PDF-ban kap.

6.2 Tanúsítvány hibakezelés

Ha az e-számla megnyitásakor a “The validity of the document certification is unknown. The author could not be verified.” üzenetet kapja (magyarul: “A dokumentumhitelesítés érvényessége ismeretlen. A szerzőt nem lehet ellenőrizni.”), akkor a következő a teendő:

A fenti azt jelenti, hogy a számítógépére telepített Adobe Acrobat Reader PDF olvasó nem tudta ellenőrizni az e-számlán található tanúsítvány hitelességét. Ez nem az e-számla hibája, hanem az Adobe Acrobat Reader beállítási hibája!

A hibát az alábbi linken leírt módon lehet javítani: https://www.szamlazz.hu/szamla/tudastar/eszamla/hitelesseg_ellenorzes_sikertelen

Ha a szamlazz.hu Tudástárban leírt lépéseket elvégzi, akkor az aláírás telepítés kész, az Acrobat Reader nem jelez hibát.

  1. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

7.1 Figyelemmel a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás jellegére, az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezésével egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató kizárja

Budapest, 2023. január 1.

OT-TRÉNING Kft.

Oláh Tamás ügyvezető

Szolgáltató

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.

Ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy a webhely működjön, és nem kapcsolható ki a rendszerünkben.

Az oldal működtetéséhez az alábbi technikai cookie-ek szükségesek
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Összes tiltása
Összes engedélyezése